wtorek, 7 stycznia, 2020

Co dla Ciebie oznacza nowelizacja kpc ? Cz. II – plan rozprawy

Re-wo-lu-cja.

Tak można określić nowy tryb procedowania w postępowaniu cywilnym (nowe art. 205(1) kpc i następne). Wszystko po to, aby usprawnić postępowanie oraz przyspieszyć tryb procedowania. Ale żeby było szybciej, najpierw musi być… wolniej.

O nowym sposobie doręczania pism już pisałem w poprzednim artykule, brak tzw. domniemania doręczenia może spowodować, że doręczenie pozwu potrwa nawet kilka miesięcy.

W razie doręczenia pozwu, nie złożenie odpowiedzi na pozew będzie skutkowało przyznaniem twierdzeń z pozwu oraz (nawet) prawem wydania przez Sąd wyroku zaocznego już na początkowym stadium na posiedzeniu niejawny.

Później, po złożeniu odpowiedzi na pozew, nowy element postępowania – posiedzenie przygotowawcze, podczas którego sporządzany będzie plan rozprawy. Strony także będą zobowiązane do stawiennictwa na takim posiedzeniu (udział pełnomocnika co do zasady nie zwalnia strony z obowiązku stawiennictwa). Nieusprawiedliwionanieobecność powoda na posiedzeniu spowoduje umorzenie postępowania przez sąd ! Jeżeli nie stawi się pozwany, wtedy jego nieobecność będzie łączyła się się ze związaniem przez plan rozprawy, który został ustalony pod jego nieobecność.

Przygotowanie planu rozprawy ma być zarazem granicznym momentem przytaczania przez obie strony twierdzeń i dowodów na uzasadnienie ich wniosków bądź też dla odparcia twierdzeń i wniosków strony przeciwnej. Ustawa przewiduje jednak, że niekiedy konieczne będzie wyznaczenie kilku posiedzeń, tyle że powinny się one odbywać w kolejnych dniach, a gdyby to było nierealne – w możliwie krótkich odstępach czasu.

Plan rozprawy zawierał będzie m.in. informacje dotyczące przedmiotu sporu, wskazanie zarzutów drugiej strony, terminy posiedzeń, kolejność przeprowadzania dowodów, termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku (sic !).

Twierdzenia i dowody strony będą mogły wytaczać tylko na etapie postępowania przygotowawczego, do momentu zatwierdzenia planu rozprawy (chyba że pojawią się nowe okoliczności w sprawie – art. 205 (12) § 1, który chyba będzie nowym najczęściej powtarzanym przepisem w znowelizowanym kodeksie)

Przepisy powyższe obowiązują od 07 listopada 2019 roku.

Podsumowując: Po doręczeniu pozwu oraz wniesieniu odpowiedzi na pozew, sąd będzie wyznaczał posiedzenie podczas którego będzie m.in. ustalany plan rozprawy (swoistego term sheetu planowanego postępowania). Wszelkie nowe wnioski dowodowe wniesione po zatwierdzeniu planu rozprawy będą sprekludowane (uznane za spóźnione oraz pominięte), chyba że zajdą specjalne okoliczności wymienione w ustawie (tzw. ekskulpatory).